Gemeenteraad 1 juni 2021

Retributies 2021-2025:

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GEBRUIK EN ONTLENING MATERIALEN BIBLIOTHEEK.

 

1. Algemene bepalingen

De stad heft van 6 oktober 2021 tot en met 31 december 2025 een retributie op het gebruik en het ontlenen van materialen van  de Stedelijke Openbare Bibliotheek.
 

2. Gebruiker

De retributie is verschuldigd door diegene die gebruik maakt van de dienstverlening in de vestigingen van de Stedelijke Openbare Bibliotheek.
 

3. Grondslag en tarief

Lidmaatschap: het lidmaatschap bedraagt 5,00 euro voor een basiskaart en 10,00 euro voor een comfortkaart voor een periode van 12 maanden, voor personen vanaf 18 jaar. Tot en met de leeftijd van 17 jaar is het lidmaatschap gratis. Leerkrachten en studenten hebben recht op een gratis basiskaart.

Verlies lidkaart: Wanneer de lener zijn lidkaart verliest, bedraagt de retributie voor de aanmaak van een duplicaat 2,50 euro.

Ontlenen van materialen is gratis voor de ingeschreven leden.

Het sturen van een herinnering via mail drie dagen voor het einde van de uitleentermijn is gratis.

Bij rappel 3 (vier weken na einde termijn) wordt vermeld wat de kostprijs van de materialen is en dat er één week tijd is om in te leveren. Er wordt 6 euro administratieve kost aangerekend.

Na rappel 3 wordt het dossier aan de financiële dienst doorgestuurd die een factuur opmaakt voor de niet teruggebrachte ontleende materialen vermeerderd met de betreffende administratieve kosten.

Reserveren van materialen is gratis.

Interbibliothecair leenverkeer: voor het lenen van materialen bij een andere openbare bibliotheek bedraagt de retributie 6,00 euro. Indien de aanvraag gebeurt bij een bibliotheek die deel uitmaakt van Bibliotheek Neteland is de aanvraag gratis. Wanneer dit gebeurt bij een andere instelling worden deze kosten vermeerderd met de prijs die door deze instelling aangerekend wordt.

Beschadigingen en vergoedingen: bij een kleine beschadiging van het ontleende materiaal bedraagt de retributie 20% van de aankoopprijs. Is het materiaal onherstelbaar beschadigd, verloren of gestolen, dan wordt het bedrag bepaald op de volledige aankoopprijs voor een nieuw exemplaar, vermeerderd met de kosten voor het verwerken ervan.

Fotokopieën en prints: voor afdrukken en kopieën zijn volgende retributies verschuldigd:

  1. A4-formaat zw/w: 0,10 euro
  2. A4-formaat kleur: 0,50 euro
  3. A3-formaat zw/w: 0,20 euro
  4. A3-formaat kleur: 1,00 euro
     

4. Verminderingen

Voor de houders van een vrijetijdspas uit Neteland of een gelijkwaardige doorverwijzing door het OCMW in die gemeenten van Neteland waar geen vrijetijdspas in voege is,  geldt 50% korting op het lidgeld.
 

5. Betaling

De vastgestelde retributie moet ter plaatse cash, via bankcontact of online betaald worden.

Bij niet-minnelijke betaling voorziet het decreet lokaal bestuur de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.
 

6. Procedure

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.

 

De pdf-versie vind je hier